Hush Puppy

Hush Puppy

One full hotdog inside potato knish.

    $12.99